Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd
14£Éà ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉ. ¢£ÁAPÀ 20 DUÀ¸ïÖ 2015, ¸ÀܼÀ : eÁߣÀeÉÆåÃw ¸À¨sÁAUÀt, ¸ÉAlæ¯ï PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.               1. Karnataka Souharda Sahakari co-op. Rules 2015               2. Appeal to MLA / MLC / MP (Souharda Act Amendment).             


Welcome to the world of Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd, the first Apex Body of New generation cooperatives in India. Souharda Federal Cooperative is a democratically elected self-regulatory organization of the cooperatives registered under Karnataka Souharda Sahakari Act, 1997.

Members : All the cooperatives registered under the Act are the members of Federal cooperative. The membership to Federal cooperative is mandatory.

Read More...

 

1) ತರಬೇತಿ : ಆಡಳಿತ ಪರಿಣಿತಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ದಿನಾಂಕ:
೦೭ ಮತ್ತು ೦೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೫
( ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಗು ಶನಿವಾರ ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಧಳ : ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಧೆ, ಪದ್ಮನಾಭನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ ೨ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು : ಸೌಹಾರ್ದಾ ಸಹಕಾರಿಗಳ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು.
 

2. Format for filing the Objections to Draft Rules of 2015. 

3. Karnataka Souharda Sahakari co-op. Rules 2015  

4. Appeal to MLA / MLC / MP (Souharda Act Amendment). 

  Bangalore office :
Nirman Bhavan, Dr. Rajkumar Road,  
  1st Block, Rajajinagar,  
  Bangalore – 560 010  
  Ph : 080 - 23378375 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80  
 
Divisional offices :
Belgaum :
Samjoga Building,
Near P & T quarters,
Double Road, Mahantesh nagar,
Belgaum-590 001.
Phone No. : 0831 - 2401551
Gulbarga :
No. 1-4/3 A,
"Sanjeev rao desai" Extension,
Behind KSRTC Guest house,
Garden Road, Gulbarga- 585102.
Phone No. : 08472 - 270222
Hit Counter by Digits

All rights Reserved ©Souharda.coop. Made by KM Global Techmanage Services