Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd

Election Date Which was fixed on 27.11.2016 has been postponed. Once the election date is fixed it will be informed

¨sÀwð ªÀiÁrzÀ qÉ°UÉÃmï £ÀªÀÄÆ£É ¸À°è¹zÀ DzÀgÉ G¥À¤§AzsÀPÀjAzÀ zsÀÈrüÃPÀÈvÀ ªÀÄAqÀ° £ÀqÀªÀ½ ¸À°è¹gÀzÀ ¸ÀºÀPÁjUÀ¼À «ªÀgÀ.
¨sÀwð ªÀiÁrzÀ qÉ°UÉÃmï £ÀªÀÄÆ£É ¸À°è¹gÀzÀ ¸ÀºÀPÁjUÀ¼À «ªÀgÀ.
¸ÀºÀPÁjUÉ vÀ®Ä¥ÀzÉà CAZÉ E¯ÁSÉAiÀÄ µÀgÁzÉÆA¢UÉ »AwgÀÄVzÀ qÉ°UÉÃmï £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À «ªÀgÀ.

             


Welcome to the world of Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd, the first Apex Body of New generation cooperatives in India. Souharda Federal Cooperative is a democratically elected self-regulatory organization of the cooperatives registered under Karnataka Souharda Sahakari Act, 1997.

Members : All the cooperatives registered under the Act are the members of Federal cooperative. The membership to Federal cooperative is mandatory.

Read More...

 
image image

Click on the image to Zoom It

"E-Stamping Training Programs " 2016-17.

01) ID Card Letter & Format (PDF)

02) Karnataka Souharda Sahakari Amendment Act-2016 

Bangalore Head office :
Nirman Bhavan, Dr. Rajkumar Road, 1st Block, Rajajinagar, Bangalore – 560 010
Ph : 080 - 23378375 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 Email:souharda@souharda.coop


Bangalore Divisional Office
No.141 1st Main, 1st cross, Dr. Rajkumar Road, 1-K Block, Rajajinagar, Bangalore -560010
Ph : 080-235525546 Email:bgudo@souharda.coop


Belgaum :
Samjoga Building, Near P & T quarters, Double Road, Mahantesh nagar, Belgaum-590 001.
Phone No. : 0831 - 2401551


Kalaburagi :
No. 1-4/3 A, "Sanjeev rao desai" Extension, Behind KSRTC Guest house, Garden Road, Kalaburagi- 585102.
Phone No. : 08472 - 270222


Mysore Divisional office
No.F-13 & F-13/1, Shankara matha road, 2nd cross, Near Nataraja sabhabavan, Mysore-570004


Cooperative Election Authority
3rd Floor, Shantinagar TTMC 'A' Block, K.H. Road Shantinagar, Bangalore - 560 027 Phone Number 080 2222 0055/2222 0066 Fax-2227 9014


Co-operative Audit Department Address
Office of The Director of Cooperative Audit, No. 17, Jayanivasa, Shankarmutt Road, Basavangudi, Bangalore-560 004. Phone : 26610326, 26610610, 26610372, 26507307
Fax : 26611030All rights Reserved ©Souharda.coop. Made by KM Global Techmanage Services